ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 0782281975

Hà Nội triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Chính sách An sinh

Nguồn tin laodongxahoi.net

10:04 - 06/05/2022

(LĐXH)- UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn thành phố.

Hà Nội triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động - Ảnh 1.

(ảnh minh họa: NLĐ)

Theo Quyết định số 1426/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ gửi đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg để doanh nghiệp tổng hợp.

Trên cơ sở đề nghị của người lao động, doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 3 ngày làm việc.

Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp phải tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg trong 2 ngày làm việc.

Sau đó, doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi doanh nghiệp trích nộp bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 2 tháng hoặc 3 tháng.

Đối với đơn vị thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội thì nhận mẫu xác nhận có chữ ký số của cơ quan bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử. Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 2 tháng hoặc 3 tháng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

UBND thành phố ủy quyền UBND các quận, huyện, thị xã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời, chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ đối với các chính sách; hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp; hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước các cấp. Các quận, huyện, thị xã chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương: Cân đối trong dự toán đầu năm, 50% dự phòng còn lại, tăng thu ngân sách (sau khi dành nguồn cải cách tiền lương) để thực hiện chính sách.

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện hỗ trợ theo quy định đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch; tổng hợp, hướng dẫn các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị, kịp thời xử lý những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền.

Phối hợp với Sở Tài chính, các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Chủ động phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin về việc tổ chức triển khai hỗ trợ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg để thực hiện công tác tuyên truyền chính sách rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế của Thành phố, rà soát các đối tượng khác ngoài đối tượng theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg (nếu có); chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét theo quy định./.

PV