Huyện Quản Bạ - điểm sáng trong giảm nghèo bền vững ở Hà Giang

Xóa đói giảm nghèo

20:46 11/05/2024

(LĐXH)- Trước đây, huyện tỉnh Quản Bạ (tỉnh Hà Giang) phải đối diện với nhiều thách thức khó khăn, đặc biệt trong công tác giảm nghèo và cải thiện đời sống cho người dân.

Theo số liệu báo cáo từ UBND huyện, Quản Bạ có 9/13 đơn vị cấp xã thuộc xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025, chiếm tỷ lệ 69,23%. Tính đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn huyện là 71,01%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo chiếm tỷ lệ 60,94%.

Huyện Quản Bạ đặt mục tiêu phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Quản Bạ giảm bình quân 7,9%/năm trở lên; đến cuối năm 2025, tổng tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn 39,71%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo 29,15%, tỷ lệ hộ cận nghèo 10,56%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm (tăng 2,3 lần). Toàn huyện có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số đơn vị cấp xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn còn 6/13 xã (chiếm tỷ lệ 46,15%)…

Cây dược liệu ở xã Cao Mã Pờ đã giúp nhiều hộ dân ở Quản Bạ thoát nghèo bền vững
Cây dược liệu ở xã Cao Mã Pờ đã giúp nhiều hộ dân ở Quản Bạ thoát nghèo bền vững

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, UBND huyện đã và đang triển khai thực hiện nhiều biện pháp như thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện giai đoạn 2021 – 2025; phân công thành viên Ban chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị phụ trách giảm nghèo các xã, thị trấn; phân công cơ quan, đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo phụ trách Dự án, tiểu Dự án Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025.

Ông Đỗ Quang Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ cho biết: Xác định thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 là nhiệm vụ hàng đầu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, do đó công tác giảm nghèo được huyện Quản Bạ tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng và đồng bộ từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể đến các tầng lớp nhân dân. Chính vì vậy, công tác quản lý điều hành Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững được thực hiện một cách thống nhất từ huyện đến xã. UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã thành lập Ban Quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, có sự phân công chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, Quản Bạ đã kết hợp lồng ghép kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng như Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới…

“Như việc, để đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững, huyện cũng đã huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực một cách tối đa. Đồng thời, ban hành kế hoạch cụ thể để xây dựng huyện thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn đến năm 2025. Đây được coi là bước quan trọng để công tác giảm nghèo được thực hiện một cách hiệu quả và bền vững nhất tại huyện Quản Bạ” - Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Quang Dũng thông tin.

Trong năm 2023, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, Quản Bạ được giao tổng kinh phí là 174,736 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư 116,203 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 113,095 tỷ đồng, ngân sách địa phương gần 4 tỷ đồng), vốn sự nghiệp 58,533 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 56,103 tỷ đồng, ngân sách địa phương 2,43 tỷ đồng). Kết quả giải ngân đến cuối năm 2023 gần 160 tỷ đồng, đạt 91,43% so với kế hoạch.

Trong đó, tổng số vốn đầu tư phát triển thuộc tiểu dự án hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, Quản Bạ được giao 45,659 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 44,329 tỷ đồng, ngân sách địa phương 1,33 tỷ đồng).

Số vốn trên được bố trí đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới 07 công trình (04 công trình giao thông, 01 công trình giáo dục, 01 công trình nước sinh hoạt, 01 công trình thủy lợi). Tính đến cuối năm 2023, huyện đã giải ngân 39,817 tỷ đồng, đạt 87,21% so với kế hoạch.

Tổng nguồn vốn sự nghiệp được giao là 4,627 tỷ đồng (ngân sách Trung ương) được bố trí duy tu bảo dưỡng 03 công trình thuỷ lợi; đã giải ngân trên 3 tỷ đồng, đạt 65,18% so với kế hoạch…

Ngay từ những tháng đầu năm năm 2024, UBND huyện Quản Bạ đã chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức về giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tiếp tục lồng ghép các chính sách, dự án để đạt được mục tiêu cải thiện đời sống cho người dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, cán bộ, người dân sẽ cùng nhau đồng lòng hướng tới mục tiêu chung.

Trên tinh thần linh hoạt, sáng tạo, triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn, đặc biệt là quyết tâm chính trị cao, tư duy tầm nhìn, bứt phá ngay từ khâu lãnh đạo, chỉ đạo, tin tưởng rằng, Chương trình mục tiêu Quốc Gia về giảm nghèo bền vững ở Quản Bạ sẽ được người dân tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ và đạt được những thành tựu nhất định.

Huyện Quản Bạ đang là điểm sáng trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh Hà Giang. Thông qua những nỗ lực của cả huyện và tỉnh Hà Giang, hy vọng người dân nơi đây sẽ sớm thoát khỏi tình trạng nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững.

nguồn: tapchilaodongxahoi.vn

Bài viết liên quan

Danh mục khác