Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bạn đọc

10:48 20/09/2022

Ông Nguyễn Đức Phước hỏi hiện nay các trường hợp nào được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội? Nếu công ty tôi đủ điều kiện để tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội thì hết thời hạn tạm dừng công ty tôi có phải đóng bù cho thời gian đã tạm dừng không? Nếu có thì số tiền đóng bù có bị tính lãi không?

Công ty được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì khi hết thời hạn tạm dừng có cần phải đóng bù không?

Căn cứ theo Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về việc tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc:

1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định như sau:

a) Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian không quá 12 tháng;

b) Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại điểm a khoản này, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật này.

2. Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà bị tạm giam thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền xác định người lao động bị oan, sai thì thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời gian bị tạm giam. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật này.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này và các trường hợp khác tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo đó khi hết thời hạn tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì công ty phải tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng. Tuy nhiên, số tiền đóng bù này sẽ không phải tính lãi chậm đóng.

Các trường hợp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và điều kiện để được tạm dừng?

Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định về việc tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc Và tại Điều 88 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định

1. Các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

a) Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;

b) Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

2. Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

Người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau:

a) Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên;

b) Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

Theo đó với các trường hợp đáp ứng các điều kiện nêu trên và các trường hợp: Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế; Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa. Thì người sử dụng lao động sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

Thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa là bao lâu?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định về việc tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc:

a) Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo tháng và không quá 12 tháng. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Người sử dụng lao động và người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian tạm dừng đóng.

b) Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại Điểm a Khoản này, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại Khoản 3 Điều 122 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo đó, người sử dụng lao động chỉ được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với việc đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian tạm dừng tối đa là 12 tháng.

Tịnh Thủy

Bài viết liên quan